Vizyonumuz ve Stratejik Hedeflerimiz

Vizyonumuz 

PET-KOZ, pelvik taban veya fonksiyonel kozmetik problemi olan tüm kadınların bozulmuş yaşam kalitesini iyileştirmeye ve yaşamlarının tüm evrelerinde en kaliteli sağlık hizmeti almalarına direkt ve indirekt olarak katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel, objektif ve sadece dünya kadınları odaklı ilerleyerek güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık ana ilkelerdir.

Pelvik taban disfonksiyonlarına bütüncül yaklaşımla klinik tanı, yönetim ve bakım standartlarını oluşturmak ve mevcut standartları yükseltmek kısa-orta vadeli hedeflerimizdir. Bu bağlamda ulusal kılavuzlar ve klinik öneriler oluşturulacak, spesifik eğitim programları üretilecek, üyelerin klinik ve cerrahi sonuçlarının incelenerek yüksek kalitede kanıtlar haline gelmesi sağlanacaktır. Üyelere metodolojik ve istatistiksel üst düzey destek sağlanacaktır.

Pelvik taban fonksiyonel ve anatomik bozukluklar, kadın organik cinsel disfonksiyonlar ve genital kozmetik problemlerin tanı, yönetim ve hasta bakımını kapsayan ‘Kadın pelvik taban tıbbı ve rekonstrüktif cerrahi’ disiplinine ülkemizde bir yandal eğitimi programı kazandırmak uzun vadeli hedeflerimizdir. Karşılıklı ve kuvvetli uluslararası işbirlikleri kurarak, ülkemizdeki pelvik taban klinikleri ile akreditasyon programları oluşturulacak, ve eğitimde standardizasyonun sağlanması için gayret edilecektir. 

Stratejik hedefler

  1. PET-KOZ’u pelvik taban ve fonksiyonel kozmetik jinekoloji alanında en yüksek kalitede sosyal, bilimsel ve klinik bilgi birikiminin yuvası haline getirmek
  2. Pelvik taban ve genital hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için temel ve klinik bilimsel araştırmaları yürütmek ve desteklemek
  3. Üyelere, en iyi kalitede hasta bakımı /yönetimi için gerekli olan bilgi ve donanım kaynaklarını sağlamak. Pelvik taban klinisyenlerine sonuçlarını ölçmek ve takip etmek için gereken araç ve kaynakları sağlamak. Ulusal ölçekler ve bilgi kaynakları oluşturmak.
  4. Pelvik taban bozuklukları ve rekonstrüktif cerrahide bakım standardını tanımlamak. Terminolojide, tanısal ve terapötik prosedürlerde standardizasyonu sağlamak, sonuçları gözlemlemek.
  5. Benzer alanda faaliyet gösteren aynı veya farklı disiplinlerdeki diğer ulusal/uluslararası organizasyonlar ile ilişkiler kurarak aynı amaç doğrultusunda yardımlaşmak ve böylece kadın pelvik disfonksiyonunun kaliteli bakımını daha iyi hale getirmek.
  6. Uzman ve asistan hekimlere yönelik düzenli ve kapsayıcı bültenler, çalıştaylar ve kurslar düzenleyerek üyelere yaşam boyu sürekli tıp eğitimi (STE) sağlamak.
  7. Çok merkezli, ulusal /uluslararası bilimsel çalışmalara destek olmak.
  8. Ulusal klinik ve araştırma programları (fellowship, observership) oluşturmak,
  9. Yıllık ulusal /uluslararası kongre düzenlemek, ve hakemli bilimsel dergi oluşturmak ve yürütmek.
  10. Standart pelvik taban tıbbı ve rekonstrüktif cerrahi eğitim müfredatı için çalışmak, ve ülkemizde bir yandal haline getirmek.