Misyonumuz

Pelvik genital organ prolapsusu, üriner veya fekal inkontinans, işeme bozuklukları, kronik pelvik ağrı, cinsel organik disfonksiyonlar, genital hastalıklar, alt üriner sistem bozuklukları ve disfonksiyonel genital kozmetik bozukluklar “pelvik tabana” ait birbiriyle yakından ilişkili birer problemlerdir. Tüm bu alt disiplinlere ait problemleri aynı düzlemde, bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmek, diğer bileşenlere ait bozuklukları önlemek veya düzeltmek esastır. 

Gelişmiş ülkelerde pelvik taban ve ilişkili bozuklukların tanı, tedavi ve hasta bakımı ve yönetimi ayrı bir yandal eğitimi gerektirmektedir. ‘Kadın Pelvik Tıp ve Rekonstrüktif Cerrahi’ yandal disiplininde ulusal ekol farklılıklarının minimize edilmesi ve ulusal klinik standardizasyonun sağlanması gereklidir.

PET-KOZ, tüm kadınların en iyi pelvik taban ve genital sağlığı hizmeti ve bakımı almaları için disiplinler arası iş birliği, eğitim, bilimsel araştırma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarını destekler ve amaçlamaktadır. PET-KOZ, tüm pelvik tıp ve rekonstrüktif cerrahisi ile ilgilenen klinisyenlerin ve fizyoterapistlerin klinik ve cerrahi eğitimine ve hastaların sağlık eğitimlerine katkıda bulunmayı hedefler. 

PET-KOZ, tüzel kişilik olarak ilgili davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak, gereğinde iştirak ederek ve /veya görüş beyan ederek ilgili konularda adli doğru bilgilendirmeyi sağlamayı hedefler.